GDPR

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A Dr. Somogyi Dental Kft., (továbbiakban Dr. Somogyi Dental vagy SGY)

valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél)

(Dr. Somogyi Dental és Ügyfél a továbbiakban közösen: Felek, külön-külön: Fél)

között az Dr. Somogyi Dental által az Ügyfél részére nyújtott orvosi ,fogorvosi valamint egyéb szolgáltatások tekintetében a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. 

 1. Szolgáltatás 

1.1 Az Dr. Somogyi Dental az Egyedi Szerződés szerint orvosi, fogorvosi szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: Szolgáltatások). Az Dr. Somogyi Dental kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

 1. A Felek jogai és kötelezettségeik

2.1. Az Dr. Somogyi Dental kötelezettséget vállal, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja.

2.2. A Szolgáltatás nyújtásának helye elődlegesen a Dr. Somogyi Dental telephelye, azaz 1126 Budapest, Böszörményi út 13-15. (továbbiakban: Rendelő). Műtéti beavatkozásokat az Dr. Somogyi Dental a fentiektől eltérő helyszíneken, a vele szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi intézmények telephelyein is nyújthatja. A műtéti beavatkozások helyszínét az Dr. Somogyi Dental az adott beavatkozás milyensége és az ügyfélsorrend alapján választja ki. A műtéti beavatkozások helyszínét az Dr. Somogyi Dental egyoldalúan jogosult meghatározni, azok tekintetében az Ügyfél esetleges kívánságait nem tudja és nem köteles figyelembe venni. Az Dr. Somogyi Dental a Szolgáltatásokat az egészségügyi személyzete és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). Dr. Somogyi Dental valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

2.3.  Az Dr. Somogyi Dental az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a Rendelőben fogadja, és a Felek által külön meghatározott Szolgáltatást nyújtásában részesíti, mely Szolgáltatásért a Dr. Somogyi Dental díjazásra jogosult. Amennyiben az Egyedi Szerződés másként nem rendelkezik, vagy a szolgáltatás nemére tekintettel Egyedi Szerződés a Felek között nem kerül megkötésre, úgy a mellékletbe foglalt díjat köteles Ügyfél az adott Szolgáltatás ellenértékeként Dr. Somogyi Dental részére megfizetni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáción túli szolgáltatások díja, a szolgáltatás az adott nemére, az Ügyfél adottságaira, a beavatkozás bonyolultságára és megvalósíthatóságára is tekintettel, egyénenként változik így annak pontos összegét mindenkor az Egyedi Szerződés tartalmazza. 

2.4.  A Dr. Somogyi Dental köteles az Ügyfelet a kezelések, beavatkozások menetéről, annak kockázatairól, az esetleges lehetséges szövődményekről előzetesen tájékoztatni. Az általános tájékoztatást az 1 .sz. melléklet tartalmazza. A tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél az anamnézis lap kitöltésével, speciális esetekben külön hozzájáruló nyilatkozat aláírásával igazolja. A hozzájáruló nyilatkozat Ügyfél általi el nem fogadása esetén az Dr. Somogyi Dental a Szolgáltatás nyújtását minden további indokolás nélkül megtagadhatja. Egyszerűbb beavatkozások esetén elegendő a szóbeli tájékoztatás / belegyezés is.

2.5.  Az Ügyfél köteles a kezeléseken, a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni az Dr. Somogyi Dentalt , amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. Ez vis major esetekben ingyenes, egyébként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy amennyiben az adott időpontra pácienst szervezni nem tudunk, kezelés időtartamának megfelelő konzultációs díjat leszámlázzuk. 

2.6. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására az Dr. Somogyi Dental rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen fajta kártérítésre/kártalanításra nem jogosult.

2.7.  Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben az Dr. Somogyi Dental  jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. 

2.8.  Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Dr. Somogyi Dental a Szolgáltatás nyújtásához szükséges vizsgálatokat elvégezze, és vállalja, hogy a vizsgálatok alkalmával a tőle elvárható teljes mértékben együttműködik. 

2.9.  Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és az Dr. Somogyi Dental működési rendjét tiszteletben tartani.

2.10. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevétele során a Személyzettel képességei és ismeretei szerint együttműködni ennek során

2.10.1 tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről; 

2.10.2 tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;

2.10.3 tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról;

2.10.4 a Szolgáltatással kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani;

2.10.5 az Dr. Somogyi Dental házirendjét betartani;

2.10.6 a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

2.11.  Az Ügyfél köteles az Dr. Somogyi Dental által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni. 

2.12. Az Dr. Somogyi Dental az Ügyfél vizsgálatát követően jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha 

2.12.1. a vizsgálat eredménye szerint a kezelést vagy a beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni; 

2.12.2. a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik; 

2.12.3 a konzultáció folyamán, vagy bármikor később az konzulens orvos véleménye alapján az Ügyfél a pszichés állapota okán a beavatkozásra nem alkalmas.

2.13 Dr. Somogyi Dental a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek –az adott körülmények között lehetséges- figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el. 

2.14. Dr. Somogyi Dental az Ügyfél felróható magatartásra visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal. 

 1. Díjazás

3.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az Dr. Somogyi Dental csak a Szolgáltatási Díj teljes egészében történő megfizetése esetében köteles elvégezni a Felek által külön meghatározott kezelést, beavatkozást.

3.2.  Műtéti beavatkozások esetében Ügyfél a Szolgáltatás díját teljes egészében a beavatkozást megelőzően –az Egyedi Szerződés rendelkezései szerint- köteles Dr. Somogyi Dental részére megfizetni.

3.3. Kezelési –nem műtéti- beavatkozások- esetében az egyes kezelések díját –az Egyedi Szerződésben meghatározott díjrészleteket- köteles Ügyfél a kezelést megelőzően megfizetni. 

3.4. Az Dr. Somogyi Dental által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kötendő Egyedi Szerződés mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor az Dr. Somogyi Dental a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult, melyet Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően előre köteles megfizetni Dr. Somogyi Dental részére.

3.5. Dr. Somogyi Dental–ellenkező megállapodás hiányában- a Szolgáltatások elvégzését a teljes díj megfizetéséig megtagadhatja. 

3.6.  Amennyiben a Felek megállapodása alapján Ügyfél díjelőleget (Foglaló) teljesít Dr. Somogyi Dental részére, és az Foglaló befizetése után Ügyfél a szerződéstől eláll, úgy Dr. Somogyi Dental a befizetett összeg visszatérítésére nem köteles, Ügyfél a befizetett Foglalót elveszti. 

3.7. 24 órán belüli lemondás esetén 10.000 Ft késői lemondási díjat (kötbért) jogosult kiszámlázni a Dr. Somogyi Dental.

 1. Felelősség

4.1. Az Dr. Somogyi Dental kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet az Dr. Somogyi Dental- beleértve a Személyzetet is- szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy az Dr. Somogyi Dental- beleértve a Személyzetet is - magatartásával állnak összefüggésben.

4.2.  Tekintettel arra, hogy a műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat okozó elváltozások, bevérzések, változó vastagságú hegek, ínyvisszahúzódás stb. keletkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, az Dr. Somogyi Dental ezzel kapcsolatos felelősségét a 4.1. pontban foglaltak kivételével kizárja.

4.3.  Az Dr. Somogyi Dental mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, az Dr. Somogyi Dental esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.

4.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a beavatkozáskor közreműködő Személyzet kizárólag szakmai felelősséget vállalhat, azaz a beavatkozást felelősségteljesen, a legnagyobb körültekintéssel, a legjobb tudása szerint végzi el az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. által megkívánt legnagyobb körültekintéssel, gondossággal, és biztosítja a szükséges kontroll vizsgálatot,  utógondozást és korrekciót az előre egyeztetett időpontban. 

4.5. Az Dr. Somogyi Dental nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit – különösen a 2.9. pontban foglaltakat - megszegi, illetőleg az orvos –vagy egyéb, az Dr. Somogyi Dental nevében eljáró személy- által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be. 

4.6. Implantációs beavatkozások körében Dr. Somogyi Dental az implantátum beszerzése, kiválasztása, és alkalmazása során a lehető legkörültekintőbben, a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően jár el. Ilyen típusú beavatkozások körében az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az implantáció nem egy életre szóló beavatkozás, annak időtartama az implantátum fajtájától, a műtéti körülményektől és a páciens egyéni hajlamától, életkörülményétől függ, ezért az Dr. Somogyi Dentalt  a protézisek, implantátumok alkalmazásából folyó, kellő körültekintés mellett előre nem látható következményekért, továbbá az implantátumok, protézisek szervezetre gyakorolt hatásáért felelősséget nem vállal. 

 1. Panaszkezelés

5.1. A hatályos és vonatkozó jogszabályok szerint az egészségügyi szolgáltatóknál ellátásra kerülő valamennyi betegnek lehetőséget kell biztosítani az ellátás bármely szakaszához kapcsolódóan előforduló sérelmek, panaszok bejelentésére és azok kivizsgálására.

5.2. A beteg aktuális egészségügyi ellátásával összefüggő panaszait a beteg vagy hozzátartozója írásban jelenti be. A panaszbejelentésnek tartalmazni kell a beteg általános adatait, a panasz lényegének szöveges leírását, a lényeges körülményeket, a panaszos beteg vagy hozzátartozójának aláírását. 

5.3. A panasz szóban is bejelenthető, azonban ilyen esetben azt minden esetben írásba kell foglalni és a beteg vagy hozzátartozójának aláírásával kell ellátni.Az ellátással kapcsolatos panasszal lehet érni a betegjogi képviselő felé is, aki szükség esetén írásban megteszi a panasz bejelentését a Dr. Somogyi Dental felé. 

5.4. A betegjogi képviselő nevét, fogadóidejét és elérhetőségeit a rendelőben ki kell függeszteni. Bejelentés esetén az ügyvezető orvos igazgató vagy az általa megbízott személy köteles 5 munkanapon belül vizsgálatot elrendelni a panasz kivizsgálására.A kivizsgálást vezető munkatárs a vizsgálat során köteles valamennyi – a panaszbejelentéssel összefüggően érintett – személy véleményét meghallgatni és a bejelentéssel kapcsolatos minden körülményt részletesen megvizsgálni és értékelni.

5.5. A panasz kivizsgálásával megbízott munkatárs köteles a vizsgálatot a felkérést követő 15 munkanapon belül lefolytatni és a vizsgálat eredményét az ügyvezető igazgatóval vagy az általa megbízott személlyel írásban közölni.

5.6. Az ügyvezető vagy az általa megbízott személy a vizsgálat során vagy a vizsgálatot követően köteles  jogi képviselővel a panaszbejelentésben és a vizsgálat eredményével kapcsolatban egyeztetni, melyet követően alakítja ki végleges álláspontját az érintett kérdésben.

5.7. Az ügyvezető vagy az általa megbízott személy köteles a panaszbejelentés időpontjától számított 30 napon belül a vizsgálat eredményéről a panasz bejelentőjét írásban tájékoztatni. Amennyiben a panasz bejelentője és/vagy közvetítője a betegjogi képviselő, az előzőekben meghatározott eljárási rend és határidők betartásával az ügyvezető  vagy az általa megbízott személy köteles a betegjogi képviselőt írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről.

 1. Adatkezelés 

6.1 Amikor ügyfél a honlapot használja és a Dr. Somogyi Dental által aláírásra átadott további  dokumentumot kitölti, eközben – önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján, a regisztráció elvégzésével –  személyes adatait is átadja számunkra.

6.2 Szervezetünk a tudomására jutott személyes adatot az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően meghatározott cél érdekében és kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Ügyfél adatait, amelyek a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan keletkeznek, az adott szakterületi szolgáltató részére kerülnek átadásra, az Ügyfél által önkéntesen elvégzett regisztráció célja és tartalma szerint.

6.3 Az Ügyfél által önkéntesen végzett regisztráció valamint személyes adat módosítása során megadott adatok, valamint az automatikusan képződő technikai adatok, a Dr. Somogyi Dental internetes szerverét fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek. A Személyes adataok kizárólag az itt meghatározottak szerint kerülnek kezelésre és továbbításra. A honlap üzemeltetéséhez szolgáltató informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató –  Callnetz Gmbh. – szerver gépeit vesszi igénybe.

6.4 Személyes adatok (vagyis azok az adatok, amelyek az ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a szolgáltató kezelésébe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az ügyfél által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Másfelől a regisztráció során Ügyfél adhatja meg nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a kezelések során személyes kapcsolatba  lép velünk.

6.5 Kérdőívek úgy lettek kialakítva, hogy az megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra szolgáltató arra törekedett, hogy az ügyfél személyes adatainak kezelése csak  szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az ügyfél rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

6.5 Az adatkezelés technikai és személyi feltételei, valamint a követendő eljárási rend azon cél érdekében lett meghatározva, hogy adatkezelés a lehető legbiztonságosabb legyen. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, részben manuális és részben gépi rögzítéssel.

6.6 A keletkezett adataihoz kizárólag az adatvédelmi jogszabályok betartására és titoktartásra kötelezett kötelezettséget partnerek és szolgáltató munkatársai, a feladatuk ellátásához, illetve az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

6.7 Ha ügyfél kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, a kapcsolatfelvételre alkalmazandó e-mailcím a következő: office@Dr. Somogyi Dental .hu

6.8 Ez a tájékoztató a Szolgáltató honlapjai és kérdőívei tartalmi és formai megfelelőségével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza.

6.9 Szolgáltató az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során 679/2016 EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Info tv.) és a General Data Protection Regulation, röviden: GDPR rendelkezéseinek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

6.10 Szolgáltató a vonatkozó kérelem esetén tájékoztatja az kérelmező felhasználót arról, hogy az adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel. Továbbá szerveztünk biztosítja, hogy a felhasználó személyes adatait a felhasználó írásban megküldött kérelmére bármikor módosítja, illetve az adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint a felhasználó részére, a felhasználó vonatkozó kérelme szerint hordozhatóvá teszi, elfelejteti. Törlésre az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről harmonizálva kerülhet sor. Jelen tájékoztató a felhasználóink nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Amennyiben valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra jelen tájékoztatásunk hatálya nem terjed ki.

6.11 Alapvető információk:

 • Az adatkezelő címe: Dr. Somogyi Dental Kft.
 • Az adatkezelő elérhetősége: tel.: 06-30-9503107 office@Dr. Somogyi Dental .hu
 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
 • Adatvédelmi ügyek esetén felügyeletet gyakorló szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, naih.hu).

6.11.1 Az adatgyűjtés célja:  orvosi / fogorvosi ellátáshoz szükséges adatok.

 • Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 • Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
 • A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok.
 • adatfeldolgozó: Callnetz GMBH
 • tárolási hely: adatkezelő szerverei
 • Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok csak az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről alapján kötelező időtartamok.

6.11.2 Adatgyüjtés célja: Számlázás

 • Nav felé jogi kötelezettség jogalapja: 2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • Adatkezelő: Dupplak Kft. 10-09-030330
 • Az érintettek köre: aki nevére számlát állítunk ki
 • kezelt adatok köre: Számlafizető neve, címe, ellátás fajtája, fizetett összeg. egyes esetekben Csoport tagi azonosítók. (pl. biztositók egészségpénztárak felé)
 • Adatkezelés időtartalma: 9 év
 • tárolási hely: adatkezelő szerverei

6.11.3 Adatgyüjtés célja: minőségbiztosítás, utánkövetés

 • Adatkezelés jogalapja: írásbeli beleegyezés
 • Az érintettek köre: akiknél műtéti, vagy jelentős változást okozó beavatkozás történik, 
 • kezelt adatok köre: név, dátum, beavatkozás során készülő rtg. és fénykép  felvételek, személyes képmás
 • adatkezelő: Dr. Somogyi Dental
 • adatkezelés helye: Google Inc. Apple Inc. felhő alapú szerverek.
 • adatkezelés időtartama: beleegyezés visszavonásáig.

6.11.4 Adatgyüjtés célja: publikációs és tudományos cél

 • Adatkezelés jogalapja: írásbeli beleegyezés
 • Az érintettek köre: akiknél műtéti, vagy jelentős változást okozó beavatkozás történik, 
 • kezelt adatok köre: dátum, beavatkozás során készülő rtg. és fénykép  felvételek, személy beazonosítására alkalmatlan módon.
 • adatkezelő: Dr. Somogyi Dental
 • adatkezelés helye: Google Inc. Apple Inc. felhő alapú szerverek.
 • adatkezelés időtartama: beleegyezés visszavonásáig.

6.11.5 Adatgyüjtés célja: publkáció és ellátáshoz kapcsolatos véleményközlés arcképpel és/vagy névvel.

 • Adatkezelés jogalapja: írásbeli beleegyezés
 • Az érintettek köre: aki irásbeli beleegyezést tesz
 • kezelt adatok köre: írásbeli vélemény, személyes képmás,
 • adatkezelő: Dr. Somogyi Dental
 • adatkezelés helye: Google Inc. Apple Inc. felhő alapú szerverek. Dr. Somogyi Dental webszerverei, Facebook.
 • adatkezelés időtartama: beleegyezés visszavonásáig.

6.11.6 Adatgyüjtés célja: vagyon és személybiztonság

 • Adakezelés jogalapja: személyes megjelenés
 • Érintettek köre: akik a rendelő területén megjelennek.
 • kezelt adatok köre: datum, hely, képmás
 • Adatkezelő: Dr. Somogyi Dental
 • Adatkezelés helye: Dr. Somogyi Dental szerver.
 • Adatkezelés időtartama: 3 nap

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Dr. Somogyi Dental .hu használatához kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és annak tartalmát annak használatakor elfogadja, illetőleg tudomással bír arról, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos jogai gyakorlására vonatkozó jogszabályok az alábbiak: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi szabályozásra vonatkozó 2016/679 EU rendelet.

 1. ÁSZF hatálya

7.1. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött Egyedi Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

7.2.  Az Dr. Somogyi Dentalfenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást az Dr. Somogyi Dentalügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztéssel, továbbá internetes honlapján teszi közzé. 

7.3. Amennyiben jelen ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF illetve az Egyedi Szerződés többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a Felek akaratának és célkitűzésének.

 1. Záró rendelkezések

8.1. Felek a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. 

8.2. A mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

8.3. A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény ide vonatkozó rendelkezései irányadók. 

8.4. Dr. Somogyi Dentalbiztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. 

8.5. A jelen ÁSZF 2018. június 4.-én lép hatályba. 

 1. átdolgozott verzió
 • számú melléklet

1997 CLIV törvény az Egészségügyről című rendelet értelmében: „Minden invazív beavatkozás megkezdése előtt a betegnek írásbeli –vagy amennyiben erre nem képes, szóban, vagy ráutaló magatartással – beleegyező nyilatkozatot kell tenni.” 

INVAZÍV-nak nevezzük azt a beavatkozást, amikor a páciens szervezetében változást idézünk vagy idézhetünk elő, fogászat esetében bőrön, nyálkahártyán, fogakon keresztül. 

A törvény alapján „a betegnek joga van korrekt tájékoztatást kapni” 

A tájékoztatást az alábbiakban olvashatja 

Minden orvosi beavatkozásnak vannak kockázata: s ezek a kockázatos beavatkozások nagyon ritkán nem várt szövődményeket okoznak. A kockázat minimálisra csökkentését szolgálja. 

 • a korrekt diagnózis, melyhez elengedhetetlen különböző diagnosztikai módszerek alkalmazása (periapikális státusz felvétel, panoráma RTG,esetleg CBCT) 
 • ha az első kezelés előtt a PÁCIENS TÁJÉKOZTATJA AZ ORVOST az általános betegségeiről gyógyszerszedési szokásairól 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kockázati tényezőket, amelyek  maximális odafigyelés ellenére is előfordulhatnak. 

Érzéstelenítés során:

Gyógyszer túlérzékenységi reakció, idegsérülés (átmeneti érzés kiesés) rendellenesen elhúzódó zsibbadás, látászavar, kettős látás, rosszullét, hányinger, hányás, szédülés, ájulás vérnyomás emelkedés, arcon bevérzés, duzzanat, nyelv, arc, ajak elharapása, félrenyelés. 

Fogeltávolítás során:

Szomszéd fog sérülése, fogtörés, idegsérülés, elhúzódó vérzés (érsérülés) arcüreg megnyílása, elhúzódó sebgyógyulás, állcsonttörés, ízület ficam 

Fogtömés készítésekor: 

A környező szövetek sérülése, vérzése, éles forgó műszer által. Tömőanyagra való túlérzékenység, fogbél gyulladás és annak következményei, átmeneti fogérzékenység 

Gyökérkezelés esetén:

Anatómiai okokból származó elégtelen gyökércsatorna feltárása, elégtelen gyökértömés, műszertörés, gyökér tömőanyag túljutása a gyökércsatornán álút, átmosó folyadék túljutása a gyökércsatornán, tágító eszköz félrenyelése, tömőanyagra való túlérzékenység gócbetegség kialakulása. 

Fogpótlás készítésekor: 

Éles forgó műszer által okozott sérülés, lenyomat anyag félrenyelése, az elkészült fogpótlás alatt a fog érzékennyé válása, elhalása, ennek következtében a fogpótlás kihordási idejének lerövidülése. Fogpótlás törése, rendellenes funkciók miatt. 

A páciens a beleegyező nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, de alapos ok nélküli visszavonás a törvény értelmében a felmerült költségek megtérítését vonja maga után. 

 

Cookie-kat használunk a tartalom és a hirdetések személyre szabásához, a közösségi média funkcióinak biztosításához és az oldalunk forgalmának elemzéséhez. Webhelyünk használatáról szóló információkat megosztjuk partnereinkkel és alkalmazottainkkal is. Részletek